Forretningsbetingelser

for DB360.dk/Bilagseksperten IVS (herefter: DB360)

DB360’s ydelser
DB360 er en online administrations-, bogførings- og digitaliseringsvirksomhed. Virksomhedens primære opgaver omfatter blandt andet men ikke udtømmende:

  • Ajourføring af bogholderi, leverandør- og debitorvedligeholdelse
  • Lønadministration
  • Inkasso- og rykkerservice
  • Digital workflow og app løsninger
  • Rådgivning ifm. digitalisering af Kundens virksomhed og optimering af forretningsgange

DB360’s juridiske navn:

Bilagseksperten IVS
CVR-nr. 36 68 67 07
Hærvejen 8
DK-6230 Rødekro

1. Ordrebekræftelse
1.1.1 DB360 skal udføre de konsulentydelser, som er beskrevet i ordrebekræftelsen. Udfører DB360 opgaver, som ikke fremgår af ordrebekræftelsen, er DB360 berettiget til, at fakturere disse timer efter den til enhver tid gældende timesats. DB360 skal dog forinden have givet Kunden besked herom.
1.2.1 Fastpris-/abonnementsaftaler faktureres på baggrund af den bogføringsperiode, som opgaven vedrører og ikke på baggrund af tidspunkt for indgåelse af aftalen. EKSEMPEL: Aftale indgået 30. juni 2019. Bogføringsperiodens start 1. februar 2019. Fakturaperiode 1. februar og frem.
1.3.1 Fastpris-/abonnementsaftaler evalueres 3 til 6 måneder efter opstart, hvor DB360 har opbygget et dybdegående kendskab til Kundens virksomhed. Eventuelle ændringer i aftaleprisen aftales med Kunden og gælder om nødvendig med tilbagevirkende kraft.
1.4.1 Alle timebaserede ordrer er afgivet på baggrund af et skøn, hvorfor det angivende timeforbrug i ordrebekræftelsen ikke er udtryk for opgavens endelige varighed. ALLE timebaserede opgaver faktureres på baggrund af den medgåede tid til den aftalte timepris.

2. Betalingsbetingelser
2.1.1 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.
2.2.1 Alle ydelser faktureres månedsvis med fakturadato den sidste dag i hver måned med mindre andet er aftalt.

3. Fornyelse af fastpris-/abonnementsaftaler
3.1.1 Virksomhedens fastpris-/abonnementsaftaler vil blive fornyet/genberegnet hver 12 måneder ved udgangen af hver abonnementsperiode. Beregningen foretages på baggrund af det samlede antal bilag samt DB360’s øvrige kendskab til Kundens virksomheden. Eventuelle ændringer til abonnementsprisen vil blive drøftet med Kunden, og der vil blive fremsendt en ny ordrebekræftelse til godkendelse.
3.2.1 Såfremt bilagsmængden i en abonnementsperiode er steget mere end 10% i forhold til den afgivne ordre, kan DB360 foretage regulering af prisen for den afsluttede abonnementsperiode. DB360 skal forinden have givet Kunden besked herom.
2.2.1 Abonnementsperioden er fastsat til 12 mdr., men kan dog til enhver tid opsiges af begge parter med 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor opsigelsen modtages.

4. Kundens brugsret
4.1.1 Kunden får ved betaling af det aftalte vederlag til DB360, en ikke-eksklusiv, ret til at tilgå og anvende følgende produkter i Kundens virksomhed:

4.2.1 DB360’s ydelser må alene anvendes til det af DB360’s forudsatte formål. Virksomheden indestår for DB360’s ydelser ikke anvendes til ulovlige formål.
4.3.1 Øvrig abonnementer/ydelser til 3. mands produkter/software afregnes direkte med Kundens virksomhed og er ikke en del af fastpris-/abonnementsaftalen.

5. Tilgængelighed og oppetid
5.1.1 DB360’s ydelser som beskrevet i pkt. 4, tilgås af Kunden og Slutbrugere via Internettet, Tablet og Smartphone. Brug af disse produkter kræver, at der er adgang til internettet.
5.2.1 DB360 bestræber sig på, at Kunden til enhver tid har adgang som beskrevet i pkt. 5.1.1 og garanterer en tilgængelighed på 99% på hverdage mellem kl. 08.00 til kl. 18.00 CET

6. Pligt til at hemmeligholde brugernavne og adgangskoder
6.1.1 Kunden er forpligtet til at hemmeligholde eventuelle brugernavne og adgangskoder, som de har fået tildelt af DB360.
Kunden hæfter for ethvert misbrug af de pågældende brugernavne og adgangskoder, uanset om misbruget foretages af Dennes ansatte eller tredjemand, der er kommet i besiddelse heraf.
6.2.1 DB360 forventer og er berettiget til løbende at videreudvikle sine ydelser, herunder som følge af ændrede lovkrav, brugerønsker og ændringer i underliggende infrastruktur eller programmer. Medmindre andet er aftalt, indgår ny standardfunktionalitet automatisk i DB360’s ydelser.

7. Misligholdelsesbeføjelser
7.1.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Aftalen, kan DB360 ophæve Aftalen uden varsel.

7.2.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Aftalen, kan DB360 kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom.

8. Immaterielle rettigheder mv.
8.1.1 DB360 har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og eventuel knowhow, til DB360’s ydelser og resultater mv., som fremkommer som følge af DB360’s levering af sine ydelser.

9. Opsigelse og ophør i øvrigt
9.1.1 Kundeforholdet kan opsiges skriftligt af Kunden med 1 måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor opsigelsen modtages, med mindre andet er aftalt af ordrebekræftelsen.
9.2.1 Hvis Kunden ikke betaler et forfaldent beløb til DB360, har DB360 ret til med 30 dages forudgående varsel at lukke for Kundens og Slutbrugernes adgang til DB360’s ydelser. Adgang til DB360’s ydelser kan først genetableres, når Kunden har betalt alle skyldige beløb, inklusive alle omkostninger.
9.3.1 Såfremt DB360 væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Ordrebekræftelsen, er Kunden, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør senest 30 arbejdsdage efter, at DB360 har modtaget skriftlig meddelelse fra Kunden om misligholdelsen, beskrivende hvori misligholdelsen består, misligholdelsens betydning for Kunden og at Kunden forbeholder sig at opsige Ordren, berettiget til at opsige Ordren med et at Kunden valgt varsel.

10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER
10.1.1 DB360’s eventuelle erstatningsansvar over for Kunden er i alle tilfælde begrænset til DKK 5 gange det afregnede honorar for opgavens udførelse og kan maksimalt udgøre 20.000 kr.
10.2.1 DB360 hæfter ikke for Virksomhedens indirekte tab, herunder driftstab og tab af avance.
10.3.1 Rigtigheden af de registreringer der foretages i Kundens økonomisystem inklusive registreringer, som danner grundlag for betaling af leverandører, er alene Kundens Ansvar. Dette gælder også for registreringer modtaget fra de i pkt. 4 beskrevne produkter. Fejl i registreringer er ikke ansvarspådragende for DB360, med mindre disse er forsættelige og signifikante.
10.4.1 DB360 udfører valideringstjek på alle bilag. Valideringstjekket er alene en administrativ service, hvorfor DB360 ikke hæfter for virksomhedens direkte og indirekte tab, der opstår som følge af valideringstjekket. Virksomheden har som følge heraf ansvaret for at kontrollere rigtigheden af alle dokumenter.

11. Tavshedspligt
11.1.1 Parterne har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer om den anden Part under denne Aftale og skal behandle sådanne oplysninger som fortrolige.
11.2.1 Parterne må kun videregive sådanne fortrolige oplysninger til medarbejdere eller underleverandører, der har et sagligt behov for at få indsigt i oplysningerne. Tavshedspligten omfatter ikke de parter, der er nævnt i fuldmagtserklæringen.
11.3.1 Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, der er blevet offentligt tilgængelige eller almindeligt kendt.
11.4.1 Parternes medarbejdere, underleverandører og eksterne rådgivere er også omfattet af tavshedspligten.
11.5.1 Tavshedspligten gælder også efter Aftalens ophør.
11.6.1 Opstår der tvivl om hvorvidt tavshedspligten er gældende, skal der altid inden videregivelse af oplysninger søges afklaring hos Kunden/DB360.

12. Markedsføring
12.1.1 DB360 er berettiget til at anvende Kunden som reference i sin markedsføring.

13. Persondatabeskyttelse
13.1.1 Behandling af persondata sker i henhold til vores databeskyttelsespolitik, som DB360 ajourfører til enhver tid gældende politikker for behandling af persondata i henhold til Person-dataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016). DB360’s datapolitik kan udleveres på forespørgsel.
13.2.1 Databehandleraftale er vedhæftet denne ordrebekræftelse

14. UMULIGHED ELLER FORCE MAJEURE
14.1.1 Hvis der opstår umulighed eller force majeure efter Aftalens indgåelse, som forhindrer en Parts opfyldelse af sine forpligtelser under Aftalen, er den pågældende Part ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for en Parts kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, brand, oprør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes de ovennævnte forhold.
14.2.1 De rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler den Part, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarende til den periode, som force majeure-situationen har varet.
14.3.1 I tilfælde af en Parts manglende opfyldelse af Aftalen som følge af forhold nævnt ovenfor under punkt 15, er den anden Part berettiget til at hæve Aftalen, medmindre opfyldelse kan ske inden for rimelig tid. Hvad der betragtes som rimelig tid, vil altid bero på en konkret vurdering.

15. Lovvalg og værneting
15.1.1 Enhver tvist udspringende af, eller med relation til, nærværende Aftale skal afgøres efter dansk ret.
15.2.1 Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende Aftale skal søges løst ved forhandling med henblik på at løse uoverensstemmelsen mindeligt.