Tillæg til kundeaftale vedr. persondata

Oplysningspligt GDPR

Identitet og kontaktoplysninger på virksomheden som dataansvarlig:

DB360.dk / Bilagseksperten IVS
Hærvejen 8
6230 Rødekro
CVR nr. 36 68 67 07

Tlf. 88 70 70 49 / 74 74 74 76
E-mail: info@db360.dk / info@bilagseksperten.dk

Anvendelse af en databeskyttelsesrådgiver er ikke relevant.

Formålet med registrering af virksomhedens personoplysninger er at vurdere, om dataansvarlig kan indgå en aftale/kontrakt med virksomheden om den tjenesteydelse, som virksomheden ønsker, samt efterfølgende af opfylde aftalen, samt at dataansvarlig løbende orienterer virksomheden om andre tjenesteydelser, der kunne være interessante for virksomheden (markedsføring). Oplysningerne kan være navn, e-mail, cpr-nummer, adresse, e-mail, køn, alder, interesser, uddannelse, resultater af søgninger på internet, fagforeningstilhørsforhold, mv. Grundlaget for registreringen er kundeaftale, virksomhedens samtykke og lovgivningen, herunder Bogføringsloven, Hvidvaskloven, osv. Modtager af oplysningerne er kundeansvarlige hos dataansvarlig samt personale i bogføringsvirksomheden som skal løse opgaven. Oplysningerne bliver ikke overført til lande uden for EU/EØS eller til internationale organisationer. Dataansvarlig overfører visse lovpligtige oplysninger til SKAT, Erhvervsstyrelsen, lønbureauer, pengeinstitut og databehandler. Dataansvarlig indhenter evt. oplysninger fra myndigheder (SKAT, Erhvervsstyrelsen, lønbureauer mv.).

Virksomheden har ret til indsigt i data der opbevares. Virksomheden har ret til at anmode om berigtigelse. Virksomheden har ret til at gøre indsigelse mod en behandling. Virksomheden har ret til dataportabilitet. Dataansvarlig placerer udelukkende teknisk nødvendige cookies på brugerens udstyr ifm. brugen af dataansvarliges hjemmeside. Oplysningerne gemmes indtil eventuelle formueretlige krav er forældet. Derefter gemmer dataansvarlig dem til markedsføringsmæssige formål, medmindre virksomheden meddeler dataansvarlig, at virksomheden ikke ønsker flere henvendelser fra dataansvarlig, hvorefter oplysningerne hurtigst muligt slettes. Oplysningerne gemmes dog som minimum efter afslutning af kundeforholdet i 5 år plus indeværende år, pga. krav i Bogføringsloven, Hvidvaskloven mv. Virksomheden har ret til at tilbagekalde samtykke. Virksomheden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Der forekommer ikke automatiske afgørelser, herunder profilering. Virksomheden har ret til at anmode om sletning af personoplysninger. Virksomheden har ret til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger.

Oplysningspligt Hvidvaskloven

Dataansvarlig er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:

  1. Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimationsdokumenter ved etablering af kundeforholdet.
  2. Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse eller en enkeltstående transaktion. I tilfælde af mistanke om, at virksomheden begår hvidvask, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.
  3. Oplyses om, at de indhentede oplysninger om virksomheden alene vil blive brugt til at opfylde Dataansvarliges forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsføringsformål.
  4. Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at virksomheden antages er involveret i hvidvask. At virksomheden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger. At oplysningerne opbevares i 5 år og vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med virksomheden.

Databehandler

I det omfang dataansvarlig behandler personoplysninger på vegne af virksomheden i forbindelse med udførelse af opgaver for virksomheden, er dataansvarlig databehandler, jf. den til enhver tid gældende persondataforordning, hvis dataansvarlig udelukkende behandler oplysningerne på virksomhedens vegne. Dataansvarlig behandler i givet fald udelukkende personoplysningerne i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser.

Oplysningerne kan omfatte bl.a. CPR-nummer, navn, adresse, stilling, løn, skatte- og pensionsforhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, og kontonummer. Dataansvarlig skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at Dataansvarlig har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Dataansvarlig skal så vidt muligt bistå virksomheden, om nødvendigt, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder. Dataansvarlig opbevarer kopi af leverede data og ydelser i henhold til persondataloven.

Brug af underdatabehandlere
Dataansvarlig skal inden overførsel af personoplysninger til en underdatabehandler have indgået en databehandleraftale, som forpligter underdatabehandleren efter reglerne i denne aftale. Dataansvarlig er ikke berettiget til at overføre eller videregive personoplysninger til tredjeparter uden forudgående tilladelse fra virksomheden, medmindre en sådan videregivelse eller overførsel følger af lovgivningen. Dataansvarlig eller en underdatabehandler må ikke behandle personoplysninger uden for EU/EØS uden skriftligt samtykke fra virksomheden.

Sikkerhedskopiering
Dataansvarlig foretager sikkerhedskopiering af alle data, hvilket virksomheden samtykker til ved indgåelsen af denne aftale. Ovenstående afsnit om databehandling og underdatabehandlere er tilsvarende gældende. Dataansvarlig er forpligtet til at sikre, at der med underdatabehandleren der står for sikkerhedskopieringen, er indgået databehandleraftale, som forpligter underdatabehandleren efter reglerne i denne aftale.

Tilladelse/samtykke til indsamling af persondata

Jeg bekræfter på vegne af virksomheden og ejerne, at dataansvarlig må indsamle oplysninger om virksomheden og ejerne som er nødvendige for at dataansvarlig kan vurdere, om der kan indgås en aftale/kontrakt om den tjenesteydelse, som virksomheden ønsker, samt at dataansvarlig løbende orienterer virksomheden om andre tjenesteydelser, der kunne være interessante for virksomheden (markedsføring). Oplysningerne kan være navn, cprnummer, adresse, e-mail, køn, alder, interesser, uddannelse, resultater af søgninger på internet, fagforeningstilhørsforhold, mv.

Virksomheden er bekendt med, at virksomheden kan tilbagekalde samtykket. Virksomheden er bekendt med retten til berigtigelse af fejlagtige oplysninger. Virksomheden er bekendt med retten til indsigt. Virksomheden er bekendt med retten til, at registrerede oplysninger bliver slettet, og at virksomheden skal henvende sig til dataansvarlig, for at gøre brug af denne ret. Virksomheden er bekendt med, at det er frivilligt at give dette samtykke.

Virksomheden accepterer ovenstående om oplysningspligt, databehandler og Hvidvaskloven, og at Dataansvarlig opbevarer data, herunder følsomme oplysninger.

 


https://bilagseksperten.sharepoint.com/sites/Bilagsekspertenintern/Delte dokumenter/Stammappe/wf 41 – Forretningsbetingelser/TIL HJEMMESIDE – GDPR – Tillæg til kundeaftale vedr. persondata.docx